Gyermekeinkről

Gyermekcsoportok kialakítása

 

A gyermek életkorának és érettségének figyelembevételével helyezzük el a megfelelő csoportba, a hozzánk érkező gyermekeket.

Nevelésük, fejlesztésük egymásra épülő rendszerben, egymásra épülő szakmai program alapján valósul meg.

Mini - Bölcsődében a bölcsődés korú gyermekek elhelyezése:

- Kisbölcsődei, (1 -2 év közöttiek)

- Nagybölcsődei, (2 - 2,5 évesek számára)

>          diferenciált bölcsődés nevelési program szerint működő csoport

- Óvoda előkészítős (2,5 - 3 éves korig)

 

Óvodában:

- Kiscsoport (3 - 4 év közöttiek)

- Középsőcsoport (4 - 5 év közöttiek)

- Nagycsoport (5 - 6 év közöttiek)

- Intenzív iskolai tanulásra felkészítő nagycsoport (6 - 7 év közöttiek)

 

A testvérek nincsenek elszigetelve egymástól, az óvoda és a bölcsőde egy épületegyüttesben található, így a nap folyamán, több helyszínen találkozhatnak, láthatják egymást, játszhatnak együtt. Megnyugtatóan hat rájuk az a tény, hogy a testvérük is idejár.

A foglalkozásokon és a nap nagy részében saját korosztályukkal töltik az időt, életkoruknak megfelelő programokon vesznek részt.

 

Óvodáskort megelőző foglalkozások

Már a bölcsődés korú csoportokban is minden nap van fejlesztő foglalkozás, ugyan úgy, ahogy az óvodai csoportokban. A foglalkozások alatt nap mint nap sok éneket, mondókát és verset tanulnak a bölcsisek. Ezzel fejlesztjük szókincs és kifejezőkészségüket, önbizalmukat, segítjük a társas viselkedés szabályainak elsajátítását. A meséken keresztül a képzelőerő fejlesztése is feladatunk.

Minden nap kézműves foglalkozáson vesznek részt a bölcsődébe járó gyerekek (finommotorikus ujjmozgások, ismerkedés az alkotói technikákkal – ujjfesték, tempera, ceruza, zsírkréta stb.). Naponta tornafoglalkozáson vesznek részt.(mozgáskoordináció, mozgásfejlődés, életmód szemlélet, nagymotorikus mozgások). Ezeken a foglalkozásokon tartásjavító és lúdtalp megelőző gyakorlatokat is végzünk.

- ritmusérzék, népi hagyományok, nagymotorikus mozgások,

- egyensúly, mozgás koordináció,

- kisgyermekkori alapmozgások gyakorlása, (mászás, kúszás, gurulás, ugrálás)

Nevelési programunk a bölcsődés kortól az iskolai felvételéig ível. A közösségbe járást időben elkezdő gyerekek, - a tapasztalok alapján, - jobb eredményeket mutatnak már az óvodában is. Ez lehetővé teszi 6 -7 éves korukra az iskolák követelményeinek magas szintű teljesítését.

 

Óvodai foglalkozások

A kis-, középső- és nagycsoportban a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe- vételével történik a gyermekek mindennapi fejlesztése. Óvodai foglalkozások: verselés, mesélés, ének, zene, énekes játékok, gyermektánc, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, mozgás, külső világ tevékeny megismerése matematikai tartalommal.

Kiemelten foglalkozunk a játékos angol nyelvfejlesztéssel, a sportágakkal való  ismerkedéssel.


Az Alapítvány Alapító Okiratában célmegjelölésként le van írva a sport szeretetére és nevelésben történő alkalmazására való nevelés megvalósítása.

A sport a nevelésben, a személyiség fejlesztésében nagyon nagy jelentőséggel bír, de hat a fejlődő szervezetre is.


A játékos kezdeményezések már a kiscsoporttól kezdve úgy vannak egymásra építve, hogy nagycsoport végére iskolaérettek legyenek, megfelelő tudással, széleskörű ismeretekkel rendelkezzenek. Az óvodai foglalkozásokon tudatosan fejlesztjük a gyermekek értelmi képességeit: érzékelés, észlelés, figyelem, megfigyelés, emlékezet, gondolkodás és a probléma megoldás területén. A gyermekek a fejlesztő foglalkozásokon - az óvoda nevelési programjának megfelelően - játékos formában sajátítják el az iskolaérettséghez szükséges készségeket és képességeket.


Iskolai tanulást segítő kompetenciák fejlesztése

 

A nagycsoportban az óvodai foglalkozásokon belül már az iskolai életre való felkészítés kap kiemelt hangsúlyt.

Az iskolára való ráhangolást segíti, az iskola látogatás szervezése, ahol alsó tagozatos, első osztályos tanító nénik tanításain vesznek részt. A gyermekek iskolába lépése előtt óvodánk kiemelt feladata a koncentráció képesség, a feladattudat és a feladattartás folyamatos fejlesztése.

A sikeres felvételik érdekében a gyermekeket külön és egyénileg is felkészítjük, amennyiben a szülők olyan általános iskolába szeretnék járatni őket, ahol felvételi elbeszélgetésen kell részt venniük.

A nagycsoportosaink fejlődését óvodánk fejlesztő pedagógusai és gyógypedagógusa kiemelt figyelemmel kíséri.

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint, a hozzánk járó gyerekek a felvételi eredményeik alapján az általuk választott iskolákba jutnak be, ahol jól teljesítenek.

Többet adni

A hozzánk járó gyerekek magas színvonalú gondoskodásban, nevelésben, oktatásban részesülnek.

A Tündérkertben fontosnak tartjuk a Szülők bevonását a gyermekek mindennapi életébe. Nyitott intézményként, a szülő, részt vehet a csoport foglalkozásán, sport programjainkon és kirándulásainkon is. A beszoktatás idejére bepillantást kapnak a mindennapi munkánkba, gyermekeink életébe, programjainkba. Meggyőződhetnek, hogy kiemelt figyelmet fordítunk a a gyermekek értelmi, érzelmi, szociális és testi képességeinek kibontakoztatására.

A Tündérkertben minden gondozó és óvodapedagógus feladata a szülők korrekt, naprakész informálása, a napi történések megosztása szóban, e-mailben. Ennek megbeszélése telefonon vagy személyesen történik. A szülőknek, hozzátartozóknak is feladata a gyermek egészségével, hangulatával, általános állapotával kapcsolatos ismeretek megosztása a gondozókkal, óvónőkkel.

Munkánk során bevonjuk a szülőket, hogy  véleményüket és ötleteiket osszák meg velünk és a felmerülő kérdéseket együtt oldjuk meg. Támogató tanácsadással, beszélgetéssel, helyzetelemzéssel segítjük a szülők gyermeknevelését.

Minden csoportnak van saját Facebook zárt csoportja, melyet a csoportvezetők töltenek meg tartalommal, látják el képekkel, információkkal. A gyermekek életéről készült felvételek így védve vannak. A szülő csak a megadott csoportba léphet be a visszaigazolás után.